บุคลากร

โรงพยาบาลสัตว์นครินทร์
Nakarin Veterinary Hospital          หน้าแรก     แผนที่     บริการ     บุคลากร     English
 

สัตวแพทย์

 • น.สพ. ณัฏฐ์ ประเสริฐเมฆ
  นายสัตวแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
  นายสัตวแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
  นายสัตวแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
  การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
 • กรุณานัดล่วงหน้า
 • ส.พญ. ปิยะนุช ประเสริฐเมฆ
  สัตวแพทย์หญิงผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
  การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

สัตวบาล

 • นาย วิรักษ์ มะโฮง
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวบาล แผนกสัตวบาล